Schriftelijke vragen n.a.v. het artikel ‘Gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs’

Fraude is diefstal en opsporing in buitenland mag niet bemoeilijkt worden door deze uitspraak! Samen met collega Sven Koopmans vragen ingediend bij de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming.

Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Koopmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming over het artikel «gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs» (ingezonden 3 januari 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs»1 en de betreffende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)?


Vraag 2


Klopt het dat in het spoeddebat dat de Kamer op 31 maart 2011 heeft gevoerd over vermeende fraude met bijstand door een niet-westerse allochtoon de toenmalig Staatssecretaris heeft aangegeven dat de bijstands-populatie in geval van verdenking van fraude ook kan worden gescreend op basis van land van herkomst? Is het voor gemeenten nog steeds mogelijk op basis van deze screening verzoeken tot onderzoek voor te leggen aan het internationaal bureau fraude-informatie?


Vraag 3

 

Deelt u de mening dat bijstandsfraudeurs hard aangepakt moeten worden, ook als zij vermogen in het buitenland hebben?


Vraag 4

 

Deelt u de mening dat het discriminatieverbod van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet mag betekenen dat uitkeringsfraudeurs die bezit verbergen in het buitenland er beter vanaf komen dan net zo laakbare uitkeringsfraudeurs die dit doen in Nederland? Zo ja, hoe kijkt u aan tegen de schokkende uitspraak van de CRvB dat het vermogensonderzoek naar een risicogroep door de gemeente Tilburg niet gebruikt mag worden omdat het naar oordeel van de CRvB heeft gehandeld in strijd met het discriminatiever-bod?


Vraag 5

 

Welke consequentie heeft de recente uitspraak van de CRvB voor overige fraude-onderzoeken in het buitenland? Wat kunt u doen teneinde te voorko-men dat deze uitspraak het aanpakken van bijstandsfraude bemoeilijkt? Bent u bereid hieraan gevolg te geven? Zo nee, waarom niet?


Vraag 6

 

Wat kunt u doen teneinde gemeenten maximaal bij te staan in het opsporen en bestraffen van internationale uitkeringsfraude? Bent u bereid hier gevolg aan te geven? Zo nee, waarom niet?

 

Bron:

https://www.bd.nl/tilburg/gemeente-tilburg-mag-niet-specifiek-speuren-naar-turkse-bijstandsfraudeurs~a7997bc4/2http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4324

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4324