Schriftelijke vragen n.a.v. het artikel 'aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019'

 

Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het document ‘Aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019’ (ingezonden 19 maart 2018).

  

Vraag 1


Bent u bekend met het document «Aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019»?

 

Vraag 2


Kunt u toelichten hoe deze aantallen per gemeente tot stand zijn gekomen?

 

Vraag 3

 

Klopt het dat gemeenten oplopende middelen beschikbaar hebben gekregen om het vastgestelde aantal werkplekken te kunnen realiseren?

 

Vraag 4

 

Is dit budget exact afgestemd op het aantal werkplekken, zoals deze zijn vastgesteld in het betreffende document?


Vraag 5

 

Klopt het dat gemeenten verplicht zijn beschut werk te bieden aan iemand die een beschikking «beschut werk» heeft gekregen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), in ieder geval voor zover dit past binnen het aantal vastgestelde werkplekken door de rijksoverheid?

 

Vraag 6

 

Hoe kan het dat een achttal gemeenten volgens deze vastgestelde lijst ultimo 2018 nul plekken en voorlopig in 2019 eveneens nul plekken hoeven te realiseren?


Vraag 7

 

Hoe rijmt u dit met het oplopende budget dat de rijksoverheid beschikbaar stelt aan gemeenten?


Vraag 8

 

Krijgen de betreffende gemeenten die in 2018 en 2019 nul plekken beschik-baar hoeven te stellen wel of geen middelen voor het realiseren van beschutte werkplekken vanuit de rijksoverheid?


Vraag 9

 

Bent u bereid de gemeenten die nu volgens de lijst nul plekken hoeven te realiseren alsnog op te roepen een werkplek te realiseren indien er een specifiek verzoek voorligt?

 

Vraag 10

 

Bent u bereidt de vastgestelde lijst aan te passen en bij gemeenten die nu nul plekken hoeven te realiseren dit aantal op minimaal één vast te stellen?

 

Vraag 11

 

Wat is nu de reactie van een gemeente wanneer een inwoner van de betreffende gemeente zich meldt met een indicatie beschut werk en de gemeente volgens de lijst geen beschutte werkplekken hoeft te realiseren? Welke verplichting heeft de betreffende gemeente dan?


 

Bron:

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/11/29/aantallen-beschut-werkplekken-per-gemeente-2018-en-2019